Piatok, 24. marca 2017. Dnes má meniny Gabriel a zajtra Marián.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Zmluvy

ROK 2017

17.03.2017  Zmluva o nájme nebytových priestorov 

09.03.2017  Zmluva o dielo - Výstavba zberného dvora Vlčkovce 

08.03.2017  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb - "Zberný dvor Vlčkovce" 

06.03.2017  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

28.02.2017  Kúpna zmluva - kúpa pozemku 

24.02.2017  Zmluva o poskytovaní poradenských služieb - "Zberný dvor Vlčkovce" 

16.02.2017  Zmluva o nájme nebytových priestorov 

27.01.2017  Zmluva o nájme nebytových priestorov 

20.01.2017  Zmluva o prevádzke webového sídla a ďalších webhostingových služieb 

20.01.2017  Zmluva o dielo - "Webové sídlo" 

16.01.2017  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

ROK 2016

23.12.2016  Mandátna zmluva - Odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania 

21.12.2016  Dodatok k zmluve o výpožičke 

30.11.2016  Zmluva o poskytovaní služieb - mOBEC 

30.11.2016  Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi 

23.11.2016  Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve z 11.10.2016 

22.11.2016  Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecných bremien 

21.11.2016  Zmluva o poskytnutí technickej služby 

20.10.2016  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Rímskokatolícky farský úrad 

19.10.2016  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Slov. zväz zdravotne postihnutých 

11.10.2016  Kúpna zmluva - predaj pozemku 

06.10.2016  Kúpna zmluva - predaj pozemku  

30.09.2016  Zmluva o dielo - Práce v areáli cintorína Vlčkovce 

30.09.2016  Zmluva o dielo - Vlčkovce - Korea, oprava krytu miestnej komunikácie 

30.09.2016  Dohoda o splátkovom kalendári 

26.09.2016  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - SZ chovateľov poštových holubov 

26.09.2016  Zmluva o zriadení vecného bremena 

21.09.2016  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Telovýchovná jednota 

21.09.2016  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Poľovnícke združenie 

31.08.2016  Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu 

31.08.2016  Mandátna zmluva - obstaranie ÚPD 

31.08.2016  Zmluva o dielo - Vlčkovce - MK cintorín 

02.08.2016  Dodatok k zmluve o dielo - Prístavba ZŠ s MŠ - rozšírenie MŠ 

02.08.2016  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 

18.07.2016  Dodatok č. 4 k Zmluve č. 9/2012 o nájme poľnohospodárskych nehnuteľností

12.07.2016  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena /Radová zástavba Vlčkovce/ 

06.07.2016  Zmluva o dielo - Dodávka a montáž závlahového systému na ihrisko 

30.06.2016  Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva 

30.06.2016  Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov  

24.06.2016  Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 

21.06.2016  Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 25.4.2016 

30.05.2016  Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom 

23.05.2016  Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - Príprava a tlač publikácie pri príležitosti výročia obce 

20.05.2016  Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - Rehabilitačné cvičenia a plávanie 

17.05.2016  Zmluva o poskytnutí peňažného daru 

11.05.2016  Zmluva o aktualizácii programov 

10.05.2016  Zmluva o dielo - Workoutové ihrisko 

02.05.2016  Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia na Zberný dvor Vlčkovce  

28.04.2016  Zmluva o dielo - Rekonštrukcia vidieckeho domu, Vlčkovce č. 14 - riešenie havarijného stavu 

26.04.2016  Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne 

26.04.2016  Kúpna zmluva - predaj pozemku 

14.04.2016  Sponzorská zmluva 

04.04.2016  Mandátna zmluva - Odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania 

31.03.2016  Darovacia zmluva o poskytnutí finančného daru 

31.03.2016  Zmluva o dielo - Prístavba ZŠ s MŠ - rozšírenie MŠ 

21.03.2016  Zmluva o dielo na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany inform. systému osobných údajov 

18.03.2016  Zmluva o zriadení vecných bremien 

04.03.2016  Darovacia zmluva 

29.02.2016  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - systém združeného nakladania s odpadmi z obalov 

24.02.2016  Dohoda o poskytnutí finanč. príspevku na podporu vytvorenie pracovného miesta 

02.02.2016  Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia prac. miesta pre znevýhodnených UoZ 

ROK 2015

23.12.2015  Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny 

09.12.2015  Zmluva o zriadení vecných bremien 

09.12.2015  Dohoda uzatvorená za účelom aplikácie zákona o pomoci v hmotnej núdzi 

04.12.2015  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR 

04.11.2015  Dohoda o poskytnutí finan. príspevku na podporu vytvorenia prac.miesta pre znevýhodnených UoZ 

02.11.2015  Zmluva o dielo - Dodávka a montáž kamerového systému 

16.10.2015  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vlčkovce - Rímskokatolícky farský úrad 

15.10.2015  Zmluva o dielo - Projekt pozemkových úprav k.ú. Vlčkovce - poľné cesty 

12.10.2015  Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 

08.10.2015  Zmluva o dielo - Rekonštrukcia prístrešku a spevnenej plochy pri Dome smútku 

05.10.2015  Zmluva o poskytnutí dotácie - Slovenský zväz zdravotne postihnutých 

02.10.2015  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 

22.09.2015  Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru - Projekt pozem. úprav k.ú. Vlčkovce-poľné cesty 

10.09.2015  Zmluva o dielo - "Riešenie havarijného stavu chodníka pri mlyne, Vlčkovce"

18.08.2015  Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe 

18.08.2015  Zmluva o poskytnutí dotácie zo st. rozpočtu na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 

24.07.2015  Kúpna zmluva 

23.07.2015  Zmluva o dielo - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

21.07.2015  Kúpna zmluva 

29.06.2015  Zmluva o výpožičke 

26.06.2015  Dodatok č. 1 k poistnej zmluve 

26.06.2015  Zmluva o dielo - Rekonštrukcia spevnených plôch, Centrum-Potraviny Vlčkovce 

08.06.2015  Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - Rekondičné pobyty občanov so zdrav.postihnutím a seniorov

08.06.2015  Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - Futbalový turnaj starých pánov Vlčkovce 

08.06.2015  Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - Doplnenie náradia, náčinia a pomôcok do posilňovne 

14.05.2015  Zmluva o poskytnutí dotácie - SITO 2015 pre talenty 

14.05.2015  Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - Rehabilitačné cvičenia a plávanie 

14.05.2014  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - ZŠ Majcichov 

05.05.2015  Zmluva o poskytnutí dotácie - Poľovnícke združenie 

22.04.2015  Dodatok č. 3 k zmluve o nájme poľnohospodárskych nehnuteľností 

08.04.2015  Zmluva o poskytnutí dotácie - Telovýchovná jednota 

02.04.2015  Dohoda o poskytnutí finanč. príspevku na podporu vytvárania pracovných miest 

13.03.2015  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu 

13.03.2015  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu 

18.02.2015  Zmluva o dielo - Odstránenie havarijného stavu chodníka na úseku č.d.171 - č.d.139 

ROK 2014

04.12.2014   Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 

25.11.2014   Zmluva o dielo - spevnené plochy na dvore ZŠ 

13.11.2014   Zmluva o dielo - dodávka a montáž kamerového systému  

12.11.2014   Zmluva o vykonávaní prác v oblasti pracovnej zdravotnej služby 

30.10.2014   Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 

21.10.2014   Zmluva o poskytnutí dotácie - ZO SZPB 

21.10.2014   Zmluva o poskytnutí dotácie - ZO SZZP 

21.10.2014   Zmluva o poskytnutí dotácie - Rímskokatolícky farský úrad 

21.10.2014   Zmluva o poskytnutí dotácie - Telovýchovná jednota 

27.09.2014   Zmluva o nájme bytu 

27.09.2014   Zmluva o nájme bytu 

05.09.2014   Zmluva o dielo - územný plán obce  

03.09.2014   Dodatok č. 2 k zmluve o nájme poľnohospodárskych nehnuteľností  

03.09.2014   Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky 

31.07.2014   Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miest. a reg. zamestnanosti 

31.07.2014   Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  

21.07.2014   Zmluva o dielo - oprava výtlkov-nerovností MK 

21.07.2014   Zmluva o dielo - rekonštrukcia chodníka asfalt.povrchom 

01.07.2014   Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - Futbalový turnaj starých pánov

25.06.2014   Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 

20.06.2014   Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - Doplnenie prvkov detského ihriska

17.06.2014   Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníka  

16.06.2004   Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - Rehab. cvičenia a plávanie

13.06.2014   Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - Jedlá starých materí

28.04.2014   Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy  

17.04.2014   Zmluva o dielo - odstránenie havarijného stavu na budove ZŠ Vlčkovce 

02.04.2014   Dodatok k Zmluve o aktualizácii programov

30.03.2014   Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 

06.03.2014   Zmluva o spolupráci - Centrá voľného času

27.02.2014   Kúpna zmluva - byt v dome č. 68

27.02.2014   Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

11.02.2014  Zmluva o poskytovaní súborov údajov z inform. systému katastra nehnuteľností

ROK 2013

30.12.2013  Zmluva o správe výpočtovej techniky

30.12.2013  Zmluva o nájme pozemkov

13.12.2013  Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

25.11.2013  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO SZZP

25.11.2013  Kúpna zmluva - kúpa pozemku

22.11.2013  Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky

19.11.2013  Zmluva o dielo - odstránenie havarijného stavu na budove ZŠ Vlčkovce

10.10.2013  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - zámková dlažba a asfaltová plocha pred domom č. 2-3  

10.10.2013  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - oprava miestnej komunikácie na ul. Papučková

10.10.2013  Zmluva o dielo - oprava chodníkov a komunikácií

25.09.2013  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vlčkovce - TJ Družstevník Vlčkovce

20.09.2013  Zmluva o dielo - oprava výtlkov miestnych komunikácií

17.09.2013  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vlčkovce - Farský úrad 

20.08.2013  Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky

16.08.2013  Zmluva o dielo - zámková dlažba a asfaltová plocha pred domom č. 2-3

16.08.2013  Zmluva o dielo - chodník pri zdravotnom stredisku

16.08.2013  Zmluva o dielo - zámková dlažba pri kostole

16.08.2013  Zmluva o dielo - oprava miestnej komunikácie na ul. Papučková

06.08.2013  Zmluva o spolupráci - záujmové vzdelávanie detí

05.08.2013  Opravná doložka k notárskej zápisnici o kúpe pozemku

30.07.2013  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme poľnohospodárskej nehnuteľnosti

29.07.2013  Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

26.07.2013  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vlčkovce - SZPB

25.07.2013  Zmluva o dielo - Riešenie havarijného stavu sociálnych zariadení v ZŠ s MŠ

12.07.2013  Zmluva o dielo . Dodávka a montáž kamerového systému

12.07.2013  Zmluva o dielo - Oprava elektroinštalácie v kuchyni ZŠ s MŠ

12.07.2013  Zmluva o dielo - Rekonštrukcia zasadačky a kuchyne v budove Obecného úradu

03.07.2013  Zmluva o dielo - oprava strechy ZŠ 

03.07.2013  Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie -"Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2013"  

03.07.2013  Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie -"Podpora mládežníckych aktivít v roku 2013"

26.06.2013  Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie-"Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2013"

25.06.2013  Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

06.06.2013  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR 

27.05.2013  Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - " Rekondičné pobyty občanov so zdrav.postihnutím a seniorov"

25.05.2013   Zmluva o nájme poľnohospodárskych nehnuteľností

22.05.2013  Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - "Rehabilitačné cvičenie  a plávanie"

29.04.2013  Notárska zápisnica - kúpa pozemku

23.04.2013  Zmluva o dielo - Rekonštrukcia bytu a nebyt. priestoru na byt. dome č. 68

22.04.2013  Zmluva o vykonaní prác v oblastiach BOZP a OPP

17.04.2013  Dohoda o zabezpečení odborných služieb - odber a analýza vzoriek vody

15.04.2013  Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky a konsolid. účt. závierky za rok 2012

22.01.2013  Dodatok č. 2 k Zmluve o aktualizácii programov

ROK 2012

28.12.2012  Zmluva o nájme nebytových priestorov

21.12.2012  Kúpna zmluva - predaj pozemku

24.11.2012  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Poľovnícke združenie

24.10.2012  Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny

18.10.2012  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Farský úrad

17.10.2012  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO SZZP  

12.10.2012  Zmluva o dielo - Rozšírenie verejného osvetlenia

05.10.2012  Dodatok ku Kúpnej zmluve zo dňa 4.10.2012

04.10.2012  Kúpna zmluva - kúpa nehnuteľnosti

02.10.2012  Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov

27.09.2012  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - TJ Vlčkovce

31.08.2012  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO SZPB

16.08.2012  Zmluva o poskytnutí dotácie

08.08.2012  Zmluva o nájme poľnohospodárskych nehnuteľností

01.08.2012  Zmluva o dielo - Sociálne zaradenia v športovom areáli Vlčkovce

24.07.2012  Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie 

17.07.2012  Kúpna zmluva - predaj nehnuteľností

16.07.2012  Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

02.07.2012  Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

19.06.2012  Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

14.05.2012  Zmluva o poskytnutí akcií akciovej spoločnosti prostredníctvom zvýšenia základného imania akciovej spoločnosti peňažným vkladom 

25.05.2012  Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 27.3.2012

04.05.2012  Zmluva o dielo - Rekonštrukcia verejného rozhlasu

23.04.2012  Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe č. 109/§51/2012

27.03.2012  Zmluva o dielo - Rekonštrukcia nebytových priestorov

29.02.2012  Dodatok k zmluve č. S99T100008 o zvoze a skládkovaní odpadu

27.02.2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti č. 1/§ 50j/2012

27.02.2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť č. 3/§ 52a/2012/NP V-2

14.02.2012  Zmluva o spolupráci - Program poravinovej pomoci

06.02.2012  Zmluva o dielo - Rekonštrukcia zdravotného strediska

ROK 2011

27.12.2011  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR

12.12.2011  Dodatok k zmluve č. S99T100008 o zvoze a skládkovaní odpadu

15.11.2011  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vlčkovce - ZO SZZP

31.10.2011  Dodatok č. 1 k Zmluve o zrušení vecného bremena

24.10.2011  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vlčkovce - Farský úrad

24.10.2011  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vlčkovce - ZO SZZ 

24.10.2011  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vlčkovce - Poľovnícke združenie

13.10.2011  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vlčkovce - ZO SZPB

28.09.2011  Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác - verejné osvetlenie

19.09.2011  Zmluva o dielo o dodávke stavby

07.09.2011  Zmluva o zrušení vecného bremena

05.08.2011  Nájomná zmluva - prenájom plochy na parkovanie

31.05.2011  Dodatok ku kúpnej zmluve - predaj pozemku

16.05.2011  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vlčkovce - Klub dôchodcov

27.04.2011  Kúpna zmluva - predaj pozemku 

20.04.2011  Kúpna zmluva - kúpa nehnuteľnosti

16.03.2011  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vlčkovce - ZO Chovateľov poštových holubov

25.03.2011  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vlčkovce - Telovýchovná jednota