Piatok, 24. marca 2017. Dnes má meniny Gabriel a zajtra Marián.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 

VZN č. 3/2015 - Prevádzkový poriadok cintorína a domu smútku vo Vlčkovciach  

VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

VZN č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Vlčkovce   

VZN č. 1/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce pre občanov na území obce Vlčkovce 

VZN č. 1/2013 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti obce Vlčkovce v znení Doplnku č.1, č.2 , č.3 a č.4 

VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vlčkovce v znení Doplnku č.1, č.2, č.3 a č. 4    

VZN č. 1/2012 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Vlčkovce

VZN č. 3/2011 - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej odchádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Vlčkovce v znení Doplnku č,1 a č.2

VZN č. 2/2011 - Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vlčkovciach

VZN č. 1/2011 - Štatút obce Vlčkovce

VZN č. 3/2010 o udržiavaní čistoty, verejného poriadku a o údržbe verejnej zelene na území obce Vlčkovce v znení Doplnku č. 1

VZN č. 1/2010 o vyhradení miest na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane a mimo volebnej kampane v obci Vlčkovce v znení Doplnku č. 1

VZN č. 6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení  so sídlom na území obce Vlčkovce v znení Doplnku č. 3

VZN č. 3/2009 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

VZN č. 2/2009, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu obce Vlčkovce 

VZN č. 1/2009 o zásadách rozpočtového hospodárenia na území obce Vlčkovce

VZN č. 2/2008 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Vlčkovce

VZN č. 1/2008 ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Vlčkovce

VZN č. 1/2007, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu obce Vlčkovce

VZN č. 1/2006 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a určení zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov na území obce Vlčkovce

VZN č. 1/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Vlčkovce

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

Návrh všeobecne záväzného nariadenia sa zverejňuje najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke. Dňom zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť najmenej desaťdnová lehota, počas ktorej môže fyzická osoba a právnická osoba uplatniť pripomienku k návrhu VZN a to v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí obsahovať návrh nového textu alebo odporúčanie úpravy textu (doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie) a zdôvodnenie.