Piatok, 24. marca 2017. Dnes má meniny Gabriel a zajtra Marián.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Územný plán obce Vlčkovce

Textová časť :
- Územný plán
- Riešenie územného plánu - záväzná časť

Grafická časť :
- Širšie vzťahy
- Záujmové územie - kataster
- Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
- Doprava
- Kanalizácia
- Vodovod
- Energetika
- Slaboprúd
- Poľnohospodársky pôdny fond
- Ochrana prírody a tvorba krajiny
- Schéma záväzných častí


Zmena územného plánu 1-2007

Textová časť 

Grafická časť:
- Širšie vzťahy 
- Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 
- Schéma záväzných častí
- Zmena 1a/2007 - Pri mlynskom náhone
- Zmena 1b/2007 - Pri cintoríne
  

Zmena územného plánu 3-2009

Textová časť

Grafická časť:
- Širšie vzťahy
- Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
- Doprava
- Kanalizácia
- Vodovod
- Energetika
- Slaboprúd
- Perspektívne využitie pôdneho fondu 
- Ochrana prírody a tvorba krajiny
- Schéma záväzných častí

 

Zmena územného plánu 4-2014

Textová časť 

Grafická časť: 
Širšie vzťahy  
Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia  
Doprava  
Energetika  
Využitie PF na nepoľnohospodárske účely   
Schéma záväzných častí


 Program rozvoja obce Vlčkovce na roky 2015-2022

Program rozvoja obce na roky 2015-2022  
Príloha č. 1  
Príloha č. 2 
Príloha č. 3   
Príloha č. 4   
Príloha č. 5    
Príloha č. 6  


Tlačivá

Stavebná agenda a agenda životného prostredia

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlásenie stavebných úprav

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny 

 

Sociálna agenda

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu službu

 

Miestne dane a poplatky

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - fyzická osoba a právnická osoba - vzor 

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Písomné oznámenie o vzniku-zániku daňovej povinnosti miestneho poplatku za KO a DSO pre fyzické osoby

Písomné oznámenie o vzniku-zániku daňovej povinnosti miestneho poplatku za KO a DSO pre právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov

Oznámenie o vzniku-zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva