Piatok, 24. marca 2017. Dnes má meniny Gabriel a zajtra Marián.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Knižnica


Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Vlčkovce
/V znení Doplnku č. 1/

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice vo Vlčkovciach upravuje vzájomné vzťahy knižnice, zamestnankyne knižnice (ďalej len „knihovníčky“) a jej užívateľov (ďalej len čitateľov).
1)  Výpožičný čas:
UTOROK od 15,00 hod.  do 18,00 hod.
2) Služby knižnice:
Obecná knižnica vo Vlčkovciach (dalej len „knižnica“) je verejná knižnica. Základné služby  okrem zápisného poskytuje bezplatne.
3) Práva a povinnosti čitateľov:
 a) Výpožičná lehota jednotlivých typov je stanovená takto:
knihy                1 mesiac
periodiká           21dní
Finančne nákladné, alebo historicky a ináč vzácne knihy sú k dispozícii čitateľom len  v priestoroch knižnice.
b) Po stanovenej lehote je knižnica povinná čitateľa o vrátenie kníh  písomne napomenúť. Za vrátenie kníh s omeškaním viac ako 1 mesiac vyberie knižnica 0,50 EUR. Po druhom mesiaci omeškania zašle knižnica 2.upomienku a zinkasuje poplatok z omeškania 1,00 EUR,  po treťom mesiaci omeškania zašle knižnica 3.upomienku a zinkasuje poplatok za omeškanie vo výške 1,50 EUR. Poplatok z omeškania sa zinkasuje v hotovosti do pokladnice obecného úradu do 30 dní od obdržania výzvy na vrátenie kníh.
c) čitateľovi postihnutému nákazlivou chorobou, alebo čitateľovi v byte ktorého sa nákazlivá choroba vyskytla v inkubačnej dobe sa knihy nepožičiavajú. Čitateľ je povinný chorobu knižnici ohlásiť a zabezpečiť dezinfekciu vypožičaných dokumentov, čo preukáže potvrdením hygienicko-epidemiologickej stanice.
d) čitateľ je povinný zachovávať v priestoroch knižnice ticho a poriadok.
e) čitateľ ručí za požičané knihy. Musí ich vrátiť v takom stave, v akom boli, keď si ich požičal.
f) stratenú alebo zničenú knihu možno nahradiť:
-rovnakým exemplárom knihy
-peňažitou náhradou v cenách platných v čase nákupu knihy (podľa skutočnej nákupnej ceny uvedenej vo faktúre)
g) čitateľ je povinný ohlásiť knižnici každú zmenu svojho mena a adresy.
4) Záverečné ustanovenie:
Výnimky z tohto Knižničného a výpožičného poriadku povoľuje starosta obce.

Tento Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Vlčkovce bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vlčkovciach č. 7/2006 na verejnom zasadnutí dňa 28.02.2006.
Knihovníčka Mgr. Viera Kráľovičová