Streda, 29. marca 2017. Dnes má meniny Miroslav a zajtra Vieroslava.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Výzva Západoslovenskej energetiky

31.12.2011

Západoslovenská energetika,a.s.
Tím správy energetických zariadení Západ

 

Výzva

 

Západoslovenská energetika, a.s. ako správca energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 10 zákona o energetike č. 656/2004 Z.z.

v y z ý v a

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len "vlastníkov") nehnuteľností,
na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe
Západoslovenskej energetiky, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných
porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej
sústavy v rozsahu podľa § 36 zákona o energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý
z vlastníkov pri výkone činností podľa tejto výzvy považuje za poverenú osobu v zmysle
právnych predpisov na ochranu životného prostredia.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30.11.2012

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská energetika, a.s. vykoná
odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle citovaného vyplývajúceho
§ 10 zákona o energetike.

V zmysle platných právnych predpisov, využitie drevnej hmoty po oreze, alebo jej
likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie el. vedenia pre prípad výrubu a orezu je možné požiadať
v lehote min. 35 dní pred realizáciou Západoslovenskú energetiku, a.s.
na tel. č. 033/5563251.