Piatok, 24. marca 2017. Dnes má meniny Gabriel a zajtra Marián.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

PÁČI SA VÁM TO?!

26.02.2011

PÁČI SA VÁM TO?!
TOTO JE VIZITKA NIEKTORÝCH OBČANOV VLČKOVIEC!!!

 

Väčšina z nás sa snaží maximálne si spríjemniť prostredie, v ktorom bývame. Viacerí občania realizujú rôzne úpravy, výsadby, kosenie a pod. Investujú sa nemalé finančné prostriedky a najmä čas a práca na to, aby si skrášlili okolie svojich príbytkov. Nie vždy si však každý pozametá pred vlastným prahom. Pri prechádzke po obci však nájdete mnohé miesta, ktoré sa nedajú nazvať príjemným prostredím a niektoré sú dlhodobo znečistené stavebným materiálom a drobnými stavebnými odpadmi (pozri vo fotoprílohe).
Myslím si že tieto skládky pred jednotlivými domami určite nikomu neurobil alebo neuložil sused, resp. že by si dal niekto námahu zo susednej obce. Ak by to spravil niekto iný pred cudzím domom tak by ma to hnevalo, ale keď to spravím ja tak je všetko v poriadku? Určite nie! Poslanci obecného zastupiteľstva Vlčkovce ako i členovia komisie pre životné prostredie a ochranu verejného poriadku spracovali príslušný zoznam všetkých obyvateľov a k tomu príslušnú fotodokumentáciu jednotlivých miest, na ktorých sú umiestnené rôzne materiály a stavebné odpady, uložené našimi občanmi na verejných priestranstvách, chodníkoch, resp. miestnych komunikáciách v rámci celej obce. Na základe vyššie uvedeného budú všetkým občanom v krátkej dobe zaslané výzvy na odstránenie stavebných materiálov, resp. drobných stavebných odpadov a to v termíne najneskôrdo 15. marca 2011 aby uvedené priestory pred svojimi domami vyčistili. V prípade, že nebude uvedený materiál odstránený v danom termíne bude zo strany obce pristúpené k opatreniam vyplývajúcim pre obec Vlčkovce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom nariadení v znení neskorších predpisov, ako i v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým vykonáva obec prenesený výkon štátnej správy na pozemných komunikáciách. Taktiež obec Vlčkovce bude realizovať postup v zmysle zákona č.223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov.
V zmysle vyššie uvedených zákonov môže obec pri zistení porušenia zákona ukladať určité sankcie (pokuty), ktoré nie sú malé.Verím, že máme dostatočne uvedomelých občanov a obec Vlčkovce nebude musieť pristupovať k využitiu takýchto opatrení.

Vážení občania,
umiestnením rôzneho druhu materiálu (napr. stavebného materiálu, drobného stavebného odpadu, ale aj veľkokapacitného kontajnera na odvoz odpadu), dochádza na miestnych komunikáciách a chodníkoch k zvláštnemu užívaniu miestnych komunikácii (všetky komunikácie v obci /okrem hlavnej ulice/ a všetky chodníky).
Na zvláštne využívanie miestnych komunikácií (aj chodníkov) sa musí v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) podať písomná žiadosť na príslušný cestný správny orgán (v prípade miestnych komunikácií aj chodníkov je to konkrétna obec). Na základe príslušnej žiadosti sú žiadateľovi stanovené podmienky a príslušný cestný správny orgán v tomto prípade obec Vlčkovce následne vydá príslušné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje zvláštne užívanie miestnej komunikácie.
V našej obci bude príslušným cestným správnym orgánom vykonaný v súčinnosti s Okresným dopravným inšpektorátom v Trnave  po 15.marci 2011 štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami obce Vlčkovce s dôrazom na dodržiavanie ustanovení zákona č. 135/1961 Zb., vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb., a zákona č. 8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Verím, že na základe vyššie uvedených informácií si naši občania odstránia nedostatky a po vykonaní štátneho odborného dozoru v obci bude môcť byť konštatované, že v našej obci sa v tomto smere zjednala náprava.

FOTOPRÍLOHA