Piatok, 24. marca 2017. Dnes má meniny Gabriel a zajtra Marián.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Zberný dvor

14.03.2017
EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond

Názov projektu: Zberný dvor Vlčkovce

Opis projektu: Dôvodom vybudovania zberného dvora je skutočnosť poskytnúť občanom obce Vlčkovce legálnu a pohodlnú formu odovzdávania vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu. Predkladaný projekt je zameraný na oblasť ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia, ochranu ľudského zdravia a zabezpečenia udržateľného využívania prírodných zdrojov. Hlavným cieľom predkladaného projektu je navýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov vznikajúcich v obci Vlčkovce a to v navýšení objemu o 100 ton ročne, za účelom ochrany kvality životného prostredia, kvality života obyvateľov obce, zvýšenia efektívnosti hospodárenia obce a napĺňania legislatívnych požiadaviek v zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetom projektu je vybudovanie zberného dvora v obci Vlčkovce a nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu. Vzhľadom na súčasný stav odpadovej infraštruktúry, cieľ predkladaného projektu je v súlade so špecifickým cieľom Operačného programu životného prostredia 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu a opätovné využitie a recykláciu a podporu predchádzania vzniku odpadov. Realizáciou projektu bude okrem naplnenia špecifického cieľa v dotknutom území docielená eliminácia vzniku čiernych skládok, zvýšenie kvalitatívnej úrovne životného prostredia, zlepšenie základných služieb pre obyvateľstvo v dotknutej obci a vyhovenie požiadavkám environmentálneho acquis Únie. Projektom riešené činnosti vyhovujú environmentálnym, technickým, hospodárskym a sociálnym potrebám, pričom tieto činnosti v obci zabezpečia zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporu prechádzania vzniku odpadov, ktoré budú v súlade so zákonom o odpadoch. 
Výstavba zberného dvora spadá do objektov odpadového hospodárstva, nemá výrobný charakter. Zberný dvor bude slúžiť na zber a uskladnenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu od obyvateľov, na ktoré sa nevzťahuje princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
V rámci hlavnej aktivity „Triedený zber komunálnych odpadov“ bude zrealizovaný zberný dvor za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov vznikajúcich v obci, nákup manipulačnej techniky a technického vybavenia zberného dvora. Výstavba zberného dvora bude realizovaná mimo zastavanej časti IBV, pri poľnohospodárskom areály SEMAT, na parcele č. KNC 806/47 v obci ako samostatne stojaca jednotka. Celý areál bude oplotený bariérovým betónovým plotom. Do areálu sú navrhnuté dve brány, tak aby bolo možné privážať odpad bez náročného cúvania, resp. odvoz kontajnerov. Pre obsluhu (personál) bude v rámci zberného dvora osadená unimobunka, ktorej súčasťou bude chemické WC a kontajner s vodu na umytie rúk. Súčasťou dvora bude ľahký oceľový prístrešok pre odstavenie mechanizácie zberného dvora. Podlaha zberného dvora je navrhnutá betónová, so spádom dopredu do dvora. 
V medziach realizácie stavby zberného dvora v obci Vlčkovce budú realizované nasledovné stavebné objekty:
• SO 1 Zberný dvor Vlčkovce – oceľový prístrešok - Účelový prístrešok bude z oceľovej nosnej konštrukcie nezateplený prestrešený pultovou strechou s povrchovo upraveným trapézovým plechom. Plocha pod prístreškom bude betónová, spádovaná do vpuste v podlahe. 
• SO 2 Zberný dvor Vlčkovce – barierové oplotenie - Celý areál bude oplotený betónovým bariérovým plotom výšky 2,1 m s celkovou dĺžkou 107 m. Súčasťou oplotenia budú dve bránky. 
• SO 3 Zberný dvor Vlčkovce – unimobunka - typovo vyrábaná kontajnerová bunka, zateplená. Uložená bude na betónovej podlahe dvora.
• SO 4 Zberný dvor Vlčkovce – spevnené plochy - Podlahu zberného dvora bude tvoriť betónová mazanina z betónu z hladených povrchov vystužená oceľovou kari rohožou. Celá plocha bude dilatovaná. Časť plochy bude asfaltovaná, zvyšok bude riešený zhutneným štrkovým podsypom.
Pre zvýšenie efektívnosti triedenia odpadov bude  potrebnéobstaranie nasledovnej manipulačnej techniky a technického vybavenia zberného dvora:
• traktor kolesový,
• traktorový náves - trojstranný sklápač,
• traktorový náves - ramenový nosič kontajnerov,
• čelný nakladač,
• drvič konárov,
závesný kontajner otvorený 7,5 m3 - 8 ks,
• nápravová váha.

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu:  05/2016 – 01/2018 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.