Streda, 29. marca 2017. Dnes má meniny Miroslav a zajtra Vieroslava.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Nájom hrobových miest

18.10.2016
NÁJOM HROBOVÝCH MIEST
v rokoch 2017- 2026

Obecný úrad vo Vlčkovciach oznamuje občanom, že v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve bude uzatvárať nové nájomné zmluvy na obdobie rokov 2017-2026. Predmetom zmlúv bude prenájom hrobových miest na našom cintoríne.

Poslanci Obecného zastupiteľstva  vo Vlčkovciach schválili dňa 16.9.2015 uznesením č. 38/2015 na svojom zasadnutí Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015, so sumami poplatkov a služieb nasledovne:

- poplatok za jednohrob na obdobie 10 rokov ........................ 10,00 €
- poplatok za dvojhrob na obdobie 10 rokov ........................... 25,00 €
- poplatok za trojhrob na obdobie 10 rokov ............................  35,00 €
- poplatok za detský hrob na obdobie 10 rokov ........................  3,00 €
- poplatok za  vybudovanie hrobky na obdobie 10 rokov ......... 66,00 €
Za predčasný nájom hrobového miesta - dvojnásobok sadzby uvedenej v predchádzajúcich bodoch.

Obec Vlčkovce, ako prevádzkovateľ pohrebiska  bude zasielať návrhy nových nájomných zmlúv s nájomcami hrobových miest na obdobie nasledujúcich desiatich rokov.
Žiadame občanov, u ktorých nastali nové skutočnosti (zmena nájomcu, úmrtie nájomcu, zmena adresy a pod.) pre uzatváranie nájomných zmlúv, aby tieto oznámili bezodkladne na Obecnom úrade vo Vlčkovciach.

Nové nájomné zmluvy na nasledujúce obdobie rokov 2017 - 2026 budú občanom doručované v mesiacoch november - december 2016.
Úhrady  nájomného budú splatné až v roku 2017!