Streda, 29. marca 2017. Dnes má meniny Miroslav a zajtra Vieroslava.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Nakladanie s odpadmi od 1. júla 2016

15.07.2016
Nakladanie s odpadmi od 1.7.2016


Obec  Vlčkovce bola povinná na základe zákona NR SR č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov pripraviť nové všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce  Vlčkovce (VZN č. 1/2016) . Dňom účinnosti VZN č. 1/2016 - 01.07.2016 do systému zberu vstupuje Organizácia zodpovednosti výrobcov  (OZV), ktorá bude hradiť náklady na triedený zber. OZV pre obaly bude v zmysle zákona oprávnená vykonávať kontrolu zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu a ak zistí, že daný triedený zber obsahuje viac ako 50 % iných odpadov, ktoré v danom odpade nemajú byť, tak za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou nezodpovedá OZV, ale obec,  teda dané náklady na triedený zber  neuhradí OZV, ale ich bude musieť uhradiť obec, čo sa odrazí na výške miestneho poplatku, preto je veľmi dôležité, aby sa každý  občan snažil vytriediť čo najväčšie množstvá jednotlivých obalov.

Zber jednotlivých druhov  odpadov z obalov a z neobalových výrobkov (papier, plasty, sklo a kovy, VKM- (viacvrstvové kombinované materiály- ďalej len VKM) bude na území obce prebiehať tak ako doteraz –do vriec a v lokalite sídliska „ Majír“ do modrých  označených kontajnerov a to :
1. z papierových obalov a neobalových výrobkov
Do papiera patria: noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné letáky, kartón, papierové tašky, listy, papierové vrecká, papierové krabice, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier a pod.
Do papiera nepatria: samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný, znečistený papier, mastný papier, kopírovací papier, mokrý papier, alobal a pod.
2. z plastových obalov a neobalových výrobkov
Do plastov patria: fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky, plastové vrecká, plastové vedrá, obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, fľaše, hračky a iné .
Do plastov nepatria: podlahové krytiny, guma, plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, plasty znečistené biologickým odpadom, a pod.
Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.
3. z kovových obalov
Do kovov patria: plechovky a konzervy a iné obaly z kovov očistené o ich obsah.
Do kovov nepatria: hrubo znečistené kovové obaly, obaly od farieb a pod. 
Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.
4. z obalov a neobalových výrobkov z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky VKM 
Do VKM patria: viacvrstvové obaly od mlieka alebo džúsov, smotany a iných potravinárskych výrobkov, kozmetiky.

Pri odpade zo sklenených obalov a neobalových výrobkov sa triedený zber skla vykonáva prostredníctvom zelených kontajnerov označených logom - SKLO rozmiestnených po obci. Do skla patria: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre, okenné sklo a pod. Do skla nepatria: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (farbami, potravinami) a pod.

Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností
Do jedlých olejov a tukov patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si zabezpečujú občania samostatne do označeného kontajnera , ktorý je umiestnený vo dvore obecného úradu. Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

Nakladanie so šatstvom a textilom
Do textilu a šatstva patria čisté šatstvo a textil (odevy, deky, prikrývky, posteľná bielizeň), topánky, doplnky k oblečeniu (klobúky, čiapky, šále, rukavice), prípadne iné druhy šatstva a textilu. Triedený zber textilu a šatstva sa vykonáva prostredníctvom špeciálnych zberných kontajnerov  v obci.

Nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi - BRO
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností - obyvateľom sa odporúča odpad skompostovať. Zakazuje sa ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad alebo ho spaľovať. Odpad z orezov stromov a kríkov môžu občania uložiť na úložisko orezov, ktoré sa nachádza  na Farme Majcichov- stredisko Vlčkovce. Orezy je možné odovzdať vždy v stredu v čase od 15.00 do 19.00 a v sobotu v čase od 9.00  do 18.00 hod, prihlásením sa na vrátnici objektu farmy Vlčkovce.

Zber elektroodpadu
Mobilný zber sa uskutočňuje zberovou spoločnosťou, min. 2x ročne.  Držiteľ elektroodpadu z domácností môže odovzdať odpad aj počas roka a to tak, že v prípade potreby, kedykoľvek nahlási odpad na webovej stránke www.nahlasodpad.sk, resp. t.č. 0918 848 888. Elektroodpad zo svetelných zdrojov ( žiarivky) je možné uložiť na zberné miesto - kontajner v budove obecného úradu.

Nakladanie s batériami a akumulátormi
Do použitých batérií a akumulátorov patria: prenosné (gombíkové, tužkové, ...) a automobilové batérie a akumulátory. Prenosné a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať aj v rámci spätného zberu batérií a akumulátorov, ktorý vykonáva distribútor týchto batérií a akumulátorov bez viazania tohto zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru. 

Zákon NR SR č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov prináša aj ďalšie zmeny, ktoré sa bezprostredne dotýkajú občanov:
1. pneumatiky už nie je možné odovzdať  počas zberu nebezpečných odpadov ale konečný používateľ je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis), ktorý  ich odoberá bezplatne.
2. Odpad z bežných udržiavacích práca: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.  - zber sa uskutočňuje formou mobilného množstvového zberu za poplatok, ktorý sa uhradí v hotovosti, bez vyrubenia do pokladne obecného úradu na základe skutočne odovzdaného množstva stavebného odpadu a s použitím Orientačnej prepočtovej tabuľky DSO vydanej Ministerstvom životného prostredia SR. Sadzbu poplatku za drobné stavené odpady bez obsahu škodlivín obec určila v dodatku č. 3 k VZN 5/2012  vo výške 0,05 EUR/kg. Zber sa bude uskutočňovať minimálne 2x ročne. (Upravená tabuľku  s prepočtom v prílohe).
3. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša občan. Smetnú nádobu si zakúpi na obecnom úrade za nákupnú cenu. Nákupná cena smetnej nádoby (120l) na kolieskach,  je momentálne vo výške 27,60 €.