Streda, 29. marca 2017. Dnes má meniny Miroslav a zajtra Vieroslava.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Oznam A.S.A. Trnava

19.05.2016
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.

oznamuje, že

nadväzne na ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 'zákon o odpadoch"), boli vydané rozhodnutia Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušného orgánu štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § l04 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, ktorými sa udeľujú súhlasy pre spoločnosť .A.S.A. Trnava, spol. s r.o., Priemyselná č. 51, 917 01 Trnava, IČO: 31 449 697, podľa § 97 ods. 1, písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadení na zber odpadov a podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na základe ktorých .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.,    
s t r a t i l a   o p r á v n e n i e     r e a l i z o v a ť

zber odpadu kat.č. 16 01 03 - opotrebované pneumatiky,
ako aj na nakladanie s týmto odpadom vrátane jeho prepravy.

V súvislosti s vyššie uvedeným a v  zmysle § 352 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákon č.513/1991 Z.z. v úplnom znení) vám .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. s poľutovaním oznamuje, že nemôže dňom 10.5.2016, kedy sa predmetné rozhodnutia stali účinnými, plniť svoje záväzky spočívajúce v zabezpečovaní zberu odpadu kat. č. 16 01 03 - opotrebované pneumatiky a nakladaní s týmto odpadom vrátane jeho prepravy. 

Pri opotrebovaných pneumatikách je potrebné ďalej postupovať v súlade s § 72 zákona o odpadoch, podľa ktorého 
„Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel“.