Streda, 29. marca 2017. Dnes má meniny Miroslav a zajtra Vieroslava.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Miestne dane v roku 2015

20.01.2015
Miestne dane v roku 2015


Daň z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností  musí podať do 2. februára 2015 fyzická alebo právnická osoba, ktorá počas roku 2014 nadobudla nehnuteľnosť (stala sa vlastníkom nehnuteľností): kúpou, dedením, darovaním alebo dražbou bytu, stavby alebo pozemku, alebo u ktorej prišlo k zmene napr. prístavbou či prestavbou, uskutočnenie drobnej stavby, zbúranie stavby, bolo vydané právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie a pod. 
Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti sú povinné podať tie právnické a fyzické osoby, ktorým v roku 2014 zanikla daňová povinnosť (t. j. predaj nehnuteľnosti, darovanie nehnuteľnosti a pod.). 
Ostatní daňovníci, u ktorých nenastali žiadne zmeny, daňové priznanie nepodávajú.

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením v priebehu roka vznikne dedičovi (daňovníkovi) daňová povinnosť k dani z nehnuteľností prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Dedič (daňovník) je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie, ak už podal priznanie, do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Dedičovi (daňovníkovi) bude rozhodnutím vrubená pomerná časť dane z nehnuteľností od mesiaca vzniku daňovej povinnosti  do konca kalendárneho roka v prípade, ak nebola daň z nehnuteľností vyrubená poručiteľovi dedenej nehnuteľnosti na príslušný kalendárny rok podľa stavu k 1. januáru.Daň za psa

Naďalej platí, že daň za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov chovaného fyzickou alebo právnickou osobu na území obce. 
Daň platí vlastník psa alebo držiteľ psa. Ak je pes starší ako 6 mesiacov, povinnosťou daňovníka je najneskôr do 30 dní podať priznanie k dani za psa. 
V prípade straty alebo úhynu psa, je treba podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a to takisto najneskôr do 30 dní.


Priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa sa podáva na spoločnom tlačive, ktoré je k dispozícii na tunajšom Obecnom úrade alebo si môžete stiahnuť TU.

Vyplnené tlačivo možno podať poštou na adresu Obecný úrad, Vlčkovce č. 15 alebo osobne na Obecnom úrade počas stránkových hodín.

Daň z nehnuteľností a daň za psa sa vyrubuje v jednom spoločnom rozhodnutí. 
Daň sa platí až na základe doručeného rozhodnutia, a to v lehote určenej v tomto rozhodnutí.

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Poplatková povinnosť platenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tvorené na území obce vzniká osobám, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo osobám ktoré na území obce užívajú alebo sú oprávnené užívať nehnuteľnosť.  
Vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti je potrebné oznámiť obci do 30 dní odo dňa kedy tieto udalosti nastali.

Tlačivá na oznámenie poplatkovej povinnosti : 

Obec môže poskytnúť zníženie poplatku v prípade, že sa občan nezdržuje v obci  viac ako 90 dní. Túto skutočnosť však musí preukázať úradným potvrdením (napr. pracovná zmluva, pracovné povolenie, potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, potvrdenie o prechodnom pobyte a zaplatení poplatku v danej obci, prípadne čestné prehlásenie).