Streda, 29. marca 2017. Dnes má meniny Miroslav a zajtra Vieroslava.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Miestne dane v roku 2014

21.01.2014

Miestne dane v roku 2014


Daň z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností  musí podať do 31. januára 2014 fyzická alebo právnická osoba, ktorá počas roku 2013 nadobudla nehnuteľnosť (stala sa vlastníkom nehnuteľností): kúpou, dedením, darovaním alebo dražbou bytu, stavby alebo pozemku, alebo ak v roku 2013 prebehlo stavebné konanie vystavením stavebného povolenia, alebo kolaudačného rozhodnutia, čo mení druh pozemku.
Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti sú povinné podať tie právnické a fyzické osoby, ktorým v roku 2013 zanikla daňová povinnosť (t. j. predaj nehnuteľnosti, darovanie nehnuteľnosti a pod.).
Ostatní daňovníci, u ktorých nenastali žiadne zmeny, daňové priznanie nepodávajú.


Daň za psa

Naďalej platí, že daň za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov chovaného fyzickou alebo právnickou osobu na území obce.
Daň platí vlastník psa alebo držiteľ psa. Ak je pes starší ako 6 mesiacov, povinnosťou daňovníka je najneskôr do 30 dní podať priznanie k dani za psa.
V prípade straty alebo úhynu psa, je treba podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a to takisto najneskôr do 30 dní.

Priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa sa podáva na spoločnom tlačive :

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - fyzická osoba   
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - právnická osoba   

Vyplnené tlačivo možno podať poštou na adresu Obecný úrad, Vlčkovce č. 15 alebo osobne na Obecnom úrade počas stránkových hodín.

Daň z nehnuteľností a daň za psa sa vyrubuje v jednom spoločnom rozhodnutí.
Daň sa platí až na základe doručeného rozhodnutia, a to v lehote určenej v tomto rozhodnutí.

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Poplatková povinnosť platenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tvorené na území obce vzniká osobám, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo osobám ktoré na území obce užívajú alebo sú oprávnené užívať nehnuteľnosť. 
Vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti je potrebné oznámiť obci do 30 dní odo dňa kedy tieto udalosti nastali.

Tlačivá na oznámenie poplatkovej povinnosti :
Písomné oznámenie o vzniku-zániku daňovej povinnosti miestneho poplatku za KO a DSO pre fyzické osoby  
Písomné oznámenie o vzniku-zániku daňovej povinnosti miestneho poplatku za KO a DSO pre právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov

Obec môže poskytnúť zníženie poplatku v prípade, že sa občan nezdržuje v obci  viac ako 90 dní. Túto skutočnosť však musí preukázať úradným potvrdením (napr. pracovná zmluva, pracovné povolenie, potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, potvrdenie o prechodnom pobyte a zaplatení poplatku v danej obci, prípadne čestné prehlásenie).