Streda, 29. marca 2017. Dnes má meniny Miroslav a zajtra Vieroslava.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

29.07.2013

Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Trnave

V súlade s § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z, o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov


VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Trnava
od 26.07.2013 -  do odvolania.


V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej  bezpečnosti.
  
Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v prírodnom prostredí z a k a z u j e najmä:

a) fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave zakazuje vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.
Vlastníci lesa, správcovia, alebo obhospodarovatelia lesa v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:
- zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť v súlade s opatreniami pre čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov najmä pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať a zabezpečiť vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od lesných porastov,
- udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah.


mjr. Ing. Martin Krajčovič v.r.
vymenovaný na zastupovanie           
riaditeľa OR HaZZ v Trnave