Streda, 29. marca 2017. Dnes má meniny Miroslav a zajtra Vieroslava.

Menu

Anketa

Pači sa Vám nový design našej stránky?
Hlasovalo: 13753 ľudí

Kalendár

List občanom Vlčkoviec

24.06.2012

Milí spoluobčania, Vlčkovania,

 

v pondelok 11. júna 2012 Vám bol do domácností doručený „Otvorený list občanom obce Vlčkovce, ktorý Vám rozposlal Erling Eskelund Lerche-Simonsen, farmár-roľník-poľnohospodár, aby Vám poskytol v liste informácie zo svojho pohľadu ohľadom Vlčkovskej super FARMY.

Na uvedený list je potrebné reagovať z dôvodu, že starosta obce a poslanci OZ Vlčkovce boli v liste označení ako prekážka v činnosti Farmy pri jej „kvalitnej prevádzke“.

Za seba i poslancov obecného zastupiteľstva Vlčkovce zvolených od roku 2011 si dovolím prehlásiť, že sa snažíme robiť všetky legislatívne a právne kroky preto, aby sa zlepšila situácia s ovzduším a pitnou vodou v našej obci, ktorá sa zhoršila činnosťou Farmy Majcichov vo Vlčkovciach (ďalej len FM). Situácia je komplikovaná z pohľadu, že vedenie obce a poslanci OZ v rokoch 2004 – 2010 nerealizovali takmer žiadne kroky – pripomienky, podmienky, požiadavky, ktoré by situáciu s Farmou Vlčkovce dali na vzájomnú únosnú mieru. Ťažko sa teraz presadzujú určité podmienky a požiadavky, keď v minulom období bolo všetko schválené a bola im umožnená realizácia bez zásadných podmienok (množstvo kráv, vzdialenosť od domov, likvidácia odpadov, doprava). Kto sa pod to podpísal a dal im voľné ruky?

 

Preto odpovedám na slová uvedené v „otvorenom liste“ – takže posúďte a zhodnoťte sami:

 

Keď je Farma Majcichov „jedna z najmodernejších fariem v strednej Európe“, tak prečo bola vybudovaná nie v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, ale počas výstavby bolo realizovaných viacero zásadných zmien, ktoré neboli pri kolaudácii doriešené, oznámené, resp. boli zatajené a stavebný úrad nemal o nich predložené informácie (prídavné potrubia, preplachy prekysnutou hnojovicou, spätné prečerpávania hnojovice do žúmp a kanálov, odvod silážnych štiav do žúmp a pod.), čo značne malo a má vplyv na technológiu močovkového hospodárstva a to samozrejme spôsobuje zápach v ovzduší.

Je pravdou, že FM mesiace zápasí s problémami okolo kolaudácií stavieb. Keď Krajský stavebný úrad v Trnave nariadil vo februári 2011, aby Obec Vlčkovce začala kolaudačné konanie na skúšobnú prevádzku, uvedenú žiadosť sme začali ako stavebný úrad ihneď realizovať (marec 2011). No pri kolaudácii a následne boli zistené značné odchýlky od schválenej projektovej dokumentácie. Keďže prevádzka daných stavieb má vplyv na široké okolie a „produkcia hnoja a hnojovice“ je aplikovaná do pôdy v našich obciach, sme vyzvali FM zabezpečiť monitoring spodných vôd v širšom okolí nakoľko boli zistené zvýšené hodnoty dusičnanov, dusitanov a amónnych iónov (ktoré pochádzajú z močovky) v domácich studniach vo Vlčkovciach – FM uvedené požiadavky odmietla akceptovať.

Hydrogeologický posudok pre územie Vlčkovce, Opoj, Križovany n/D a Majcichov, ktorý sme žiadali vypracovať – FM odmietla akceptovať. A ten hydrogeologický posudok, ktorý si dala FM vypracovať v roku 2005, odmietla zverejniť (dali si dokonca podmienku aby zostal utajený) a aj ten spochybnili z dôvodu, že oficiálne neexistuje (vypracoval ho Geologický ústav D. Štúra v Bratislave)

Obvodný úrad životného prostredia aj napriek výzve Obce Vlčkovce dodnes nenariadil FM vykonanie monitoringu podzemných vôd v širšom okolí Vlčkoviec. Uvedené požiadavky vyvstali z nasledujúcich dôvodov: za roky 2008 – 2011 mala FM zlikvidovať na ČOV Zeleneč zazmluvnených cca 30 000 m3 chemickej odpadovej vody z kruhovej dojárne. Podľa potvrdenia z TAVOS–u vyviezli na ČOV Zeleneč spolu iba 2248 m3 (2008 – 60 m3, 2009 – 276 m3, 2010 – 1161 m3, 2011 – 751 m3), ostatná chemická a splašková voda bola miešaná na oplach a skončila spolu s hnojovicou na poliach v okolí Vlčkoviec. Denne sa na oplachy používa viac ako 300 kg dezinfekčných prostriedkov (čo je viac ako 100 ton ročne), ktoré končia na našich poliach.

V súčasnosti sú realizované dve kolaudačné konania pre FM „MOČOVKOVÉ HOSPODÁRSTVO“ a „SILÁŽNE ŽLABY“. FM nerešpektovala výzvy stavebného úradu, nedoložila príslušné podklady a relevantné údaje potrebné pre riadnu kolaudáciu a niektoré zistenia stavebného úradu spochybňovala a stále spochybňuje.

Lehoty predlžujú práve „konzultanti a právni zástupcovia FM“, ktorí sa na každé jedno rozhodnutie odvolávajú,resp. dávajú sťažnosť na postup Obecného úradu Vlčkovce. Sťažnosť Farmy Majcichov na Obec Vlčkovce po prešetrení bola vyhodnotená ako neopodstatnená, odvolania FM voči rozhodnutiam obce nadriadený orgán Krajského súdu v Trnave v oboch prípadoch zamietol a potvrdil rozhodnutie obce Vlčkovce ako správne (ukončené v máji 2012).

Dňa 12. 6. 2012 sme sa dozvedeli, že právni zástupcovia FM podali žalobu na súd voči rozhodnutiu Krajského stavebného úradu v Trnave, ktorý zamietol ich odvolania a potvrdil správnosť postupu obce Vlčkovce.

Neviem aký cieľ má Farma Majcichov, ale mojím cieľom a cieľom poslancov OZ Vlčkovce je aby bol vo Vlčkovciach dýchateľný vzduch a kvalitná pitná voda v studniach. Myslím si, že to je požiadavka aj podstatnej väčšiny Vás obyvateľov Vlčkoviec.

 

Ďalej reagujem na konkrétne body z otvoreného listu pána Erlinga Eskelunda Lerche-Simonsena:

 

·         Vždy sme sa snažili o čo najrýchlejšie riešenia ...

o    Konzultanti a právni zástupcovia FM predlžujú lehoty administratívnymi odvolaniami a sťažnosťami. („vďaka“ tomu vybavenie čo i len jednej veci trvá papierovo týždne dokonca mesiace, a ovzdušie aj voda sa nám sústavne zhoršuje). Patrí sem otázka na FM, aké technické riešenia a opatrenia prijala, aby sa „rýchlo zlepšila situácia v obci Vlčkovce s ovzduším“??? Čím prispela za roky 2011-12 k zlepšeniu situácie v našej obci s ovzduším a vodou???

·         Vždy sme rešpektovali názory a požiadavky Vašich starostov ...

o     ako starosta Vlčkoviec môžem povedať iba za seba, že moje požiadavky na zlepšenie situácie s ovzduším a vodou ako i ďalšie zistené problémy k dnešnému dňu neboli takmer vôbec riešené/rešpektované. Ak áno, nech ich FM nielen prezentuje, ale najmä aj realizuje.

o     aké mali „požiadavky“ moji predchodcovia – starostovia, resp. bývalí poslanci OZ neviem zhodnotiť, nakoľko som žiadne legitímne, legislatívne ani technické požiadavky v spisoch nenašiel.

·         Vždy sme predkladali návrhy na riešenia ...

o     ALE aké to návrhy boli, keď žiadne neboli zrealizované? Návrhy a riešenia predložené zo strany obce Vlčkovce boli Farmou zamietnuté a podmieňované vydaním kolaudačného rozhodnutia.

·         Pomáhame sponzorsky obciam a platíme všetky odvody a dane

o     NIE VŠETKO JE O PENIAZOCH – (a to že, si má Farma Majcichov plniť svoju daňovú povinnosť  je bežná vec – je to povinnosť každej fyzickej či právnickej osoby, nebodaj by sme im za to mali ďakovať) - A ZA ICH PENIAZE SI ČISTÝ VZDUCH A VODU NEKÚPIME!!

o     a spomeňme teda, že obec Vlčkovce ako správca dane zistila rozdiely v predložených daňových priznaniach, ktoré predložila FM za stavby za roky 2009, 2010 aj 2011. Z uvedeného dôvodu jej boli za dané obdobia dorubené daňové rozdiely. FM síce „platí“ odvody a dane, no taktiež na základe žiadostí každoročne čerpá aj značné dotácie od Ministerstva pôdohospodárstva a to za obhospodarovanú plochu (napr. 780 000 Eur/za rok 2011).

o     ďalej len za rok 2011 čerpala dotácie v sume cca 140 000 Eur za ochranu biotopov vtákov na ornej pôde – chránené vtáčie územie (tiež čerpané každoročne). A chráni ho tak, že pri vyorávaní cukrovej repy na jeseň 2011 na lokalite Vinohrádky zničila takmer 100 árov plochy vybudovaných vetrolamov, na ktoré bola v minulosti na výsadbu vyčlenená suma z dotácie štátu v minulých rokoch takmer vo výške 10 mil. Sk. Kde sa stratili tie naše bažanty a zajace?? V súčasnosti podnet na základe škody značného rozsahu poškodenia vetrolamov prešetruje Policajný zbor a Okresná prokuratúra ako podozrenie z trestného činu. Škoda na vetrolame bola vyčíslená znalcom ochrany prírody a krajiny, viac ako 400 000 Eur.

o     okrem toho čerpá ďalšie nie malé dotácie od štátu na živočíšnu výrobu.... takže na svoju činnosť im vychádza dostať viac dotácií ako zaplatia daň.

 

Pokračujme teda ďalej k bodom, ktoré chce Farma Majcichov riešiť a píše Vám o nich v otvorenom liste:

a)       Farma chce urýchlené vyriešenie problému vybudovania cesty pre prepravu hnojovice mimo obce –

Štúdia na vybudovanie cesty bola vypracovaná FM ešte v roku 2010. Na stretnutí starostov so zástupcami FM vo februári 2011 som ponúkol FM obecné pozemky na jej vybudovanie aj s alternatívou. Reakcia vtedajšieho riaditeľa FM bola, že cestu nebudú realizovať, ale v máji 2011predložili ďalší zámer na vybudovanie podzemného potrubia a prečerpávanie hnojovice z FM až k ceste do Opoja za Motorestom ESO (ďalšie miesto ako zdroj zápachu), s čím obec Vlčkovce nesúhlasila. V októbri 2011 sme opätovne rokovali o daných cestách nielen vo Vlčkovciach, ale aj v Opoji, Križovanoch a Majcichove. Farma mala predložiť projektovú dokumentáciu so žiadosťou o vyjadrenie ako i s podkladmi tak, aby sme sa mohli vyjadriť na Obecnom zastupiteľstve. Žiadosť prišla v mesiaci jún 2012 – aj to opätovne bez dokumentácie a dokonca s tým, aby OBEC PREVERILA A ŽIADALA DOTÁCIU NA JEJ VYBUDOVANIE – ABY ZISŤOVALA, KOOPEROVALA NA INVESTIČNOM ZÁMERE FARMY. To znamená pripravte a postavte nám cestu a Farma ju bude užívať. Žiadosť je predmetom rokovania najbližšieho zasadnutia OZ Vlčkovce (jún 2012). FM žiada teda občanov aby jej pomohli s odstránením zbytočných prekážok? Kto tie zbytočné prekážky vytvára a predlžuje termíny?

 

b)      Farma chce aby sme akceptovali výsledky kontrolných vrtov, ktoré jednoznačne preukazujú, že plní normy ochrany životného prostredia a neznečisťuje spodné vody –

Uvedené vrty – studne sa nachádzajú ako vodné zdroje v rámci FM – stredisko Vlčkovce. Obec Vlčkovce uvedené vrty ani výsledky z nich nespochybňuje, avšak treba povedať, že tieto vrty sú v podstatne väčších hĺbkach ako sú všetky domáce studne. Trváme na monitoringu plôch, na ktoré je vylievaná hnojovica Farmou a to preto, že je podozrenie, že situácia v domácich studniach v obci, na ktoré sú napojené všetky domácnosti (hĺbka vody od 5 – 10 m) sa za posledné roky zhoršila. Dôkazom sú údaje v tabuľke nižšie. Veď 97% domácností Vlčkoviec je napojených na splaškovú kanalizáciu, takže nie občania zhoršujú kvalitu spodnej vody. V obci ani v okolí nebola za posledné roky žiadna ekologická havária ani žiadny iný znečisťovateľ spodných vôd. Pre porovnanie stavu dusičnanov, dusitanov a amónnych iónov v domácich studniach, ktoré zistila akreditovaná osoba, bolo zistené:

 

VÝSLEDKY MERANÍ (Protokoly na 0cÚ Vlčkovce)

Rozdiely február 2009 a november 2011

Miesto odberu spodnej vody

Dusičnany II/2009

mlg/l

Dusičnany XI/2011

mlg/l

Dusitany II/2009

mlg/l

Dusitany XI/2011

mlg/l

Amonné iónyII/ 2009

mlg/l

Amonné

iónyIX/ 2011

mlg/l

OcÚ Vlčkovce 15

83,58

140

0

0

0

0

Vlčkovce č. 42

61,79

100,6

0

0

0,008

0,033

Vlčkovce č. 157

82,40

123

0

0,016

0

0

Vlčkovce č. 389

142,36

242,2

0

0,089

0

0,039

 

Pozn.: Limit dusičnanov je do 50 mlg/l, dusitanov do 0, 5 mlg/l, amónnych iónov 0,5 mlg/l

 

c)       Farma žiada o spoluprácu obce pri overovaní kvality vody a neudeľovanie nezmyselných zákazov akreditovaného odberu za prítomnosti zástupcov štátnych orgánov –

Merania vody, ktorá bola odobratá z rúry ústiacej z Farmy Vlčkovce a táto je vypúšťaná bez príslušných súhlasov a povolení na pozemky obce Vlčkovce, kde bolo zistené nasledovné:

Dňa 11. 8. 2011 bola odobratá vzorka z rúry a rozbor realizovaný Referenčným chemickým laboratóriom VÚ Čerňany. Bolo odobratých 5 vzoriek (3x voda, 2x sediment). Vyhodnotením bol zistený obsah chloridov vz. 1 – 3039 mg/l, vz. 2 – 3251 mg/l, vz. 3 – 388 mg/l. Odporúčaná hodnota chloridov je max. 200 mg/l. Vo všetkých vzorkách bola táto hodnota značne prekročená. Koncentrácia sodíka bola prekročená vo vzorkách č. 1 – 206 mg/l, vz. 2 – 227,22 mg/l, pričom limit je do 100 mg/l. Vysoká bola zistená hodnota obsahu vápnika vo vzorke č. 4 – 5988 mg/kg. (Protokol je k dispozícii na OcÚ Vlčkovce).

Zároveň vo vzorkách bola potvrdená prítomnosť nasledujúcich zlúčenín – kyselina boritá, kysleina benzoová, tetrachlóretán, etylbenzén, cyklooktatetraén, síra S8, fenol, butylhydroxytoulén. Smutné zostalo iba to, že dané výsledky na základe podnetu obce Inšpekcia životného prostredia neakceptovala a žiadne kontrolné meranie nedala realizovať. Dajme si otázku prečo??

Pričom ak sa kontrolný orgán (Inšpekcia ŽP, Obvodný úrad ŽP) musí ohlásiť vopred, tak z rúry tečie voda z úpravovne takže takmer „čistá prírodná minerálka“ bez závad. Takže poďme z Farmy Vlčkovce čapovať „minerálku“, veď má na to svoj certifikát!

 

 d)       Farma žiada akceptovanie informácií z oficiálnych zdrojov o produkcii dusičnanov a ich aplikácie do pôdy –

Farma Majcichov nedodržiava plány hnojenia na jednotlivých plochách, čo ÚKSUP (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodárstva) kontroluje len na papieri a nie odobratými vzorkami – uvedené zistenia budú predložené na ďalšie prešetrenie nadriadenému orgánu, nakoľko doteraz vykonané kontroly nevyžiadali zodpovedné podklady, a z nášho pohľadu ich činnosť sa nedá nazvať kontrolou.

 

e)       Farma žiada akceptovanie návrhov na odstránenie zápachu vybudovaním bioplynovej stanice –

Bioplynová stanica a jej zámer bol prednesený našim poslancom 2 firmami. Ani jeden ich nepresvedčil o zlepšení kvality ovzdušia po jej výstavbe. Bioplynová stanica rieši iba čiastočné problémy likvidácie hnojovice. Nemôže slúžiť iba na tekutú zložku. Preto bude potrebné ďalšie navážanie siláže a repných rezkov, ktoré budú uskladňovať na farme, a tým sa spôsobí ďalšie kvasenie a zápach siláže a rezkov. Týchto ďalších cca 10 000 ton siláže a rezkov uskladnených na Farme Vlčkovce, by bolo zase potrebné doviezť, uskladniť, vyviezť, likvidovať, takže preto ich nechcú v takej blízkosti v žiadnej obci.

 

Bioplynová stanica samostatne na hnojovicu ešte nebola nikdy nikde postavená.

Prečo naši dánski farmári nepresvedčili občanov v Plaveckom Štvrtku o jej výstavbe?? – tam taký problém riešia takmer 3 roky a poslanci im nedali zelenú na výstavbu. A tam majú farmu 900 m od domov. Keď firma, ktorá prezentuje „Bioplynku“ ešte ani jednu nepostavila?

Je to o pomoci zlepšiť ovzdušie, alebo zasa riešiť len svoj biznis??

 

f)        Farma píše, že vybudovanie bioplynky by prinieslo obciam ďalšie pracovné miesta

Koľko ľudí z Vlčkoviec je v súčasnosti zamestnaných na Farme Vlčkovce? Aké ďalšie pracovné miesta nám bioplynka chce priniesť, keď celý komplex by mal byť plnoautomatický a riadený spolumajiteľom a počítačom z Rakúska?? Aké sú to nemalé prostriedky na rozvoj obcí?? Prečo je v týchto údajoch zasa zahmlievanie a nie konkrétne informácie?? A pritom vybudovanie bioplynky technológiu na farme nezmení.

 

g)       Farma žiada občanov, aby hovorili so svojimi starostami, poslancami a úradníkmi a žiadali ich aby pomohli veci riešiť –

Tak prosím hovorte s nami, tá možnosť je takmer dennodenná, ale minimálne na každom zasadnutí OZ Vlčkovce, kde je vždy prejednávaná situácia o Farme Majcichov, čím plním uznesenie OZ z roku 2010. Lebo keď sa ich snažíme riešiť my, tak aby boli veci v zmysle platnej legislatívy tak FM deklaruje, že vedenie obce Vlčkovce má iný cieľ ako Farma Majcichov.

 

Naším cieľom je aby činnosť FM bola v súlade s danými predpismi platnými v Slovenskej republike a veriť, že situáciu s ovzduším a vodou v našej sa podarí vyriešiť, ale v tomto je na rade Farma Majcichov, tak aby prijala príslušné opatrenia a následne ich realizovala.


Takže s radosťou prijmite pozvanie a navštívte 30. 6. 2012 počas dňa otvorených dverí Farmu Vlčkovce – už teraz kvôli nám všetko čistia, upravujú a oplachujú – veď je to v posledných dňoch aj cítiť, aby Vám prezentovali to, čo tam majú – tak ako to tam samozrejme NEMAJÚ!!! Tak ako aj počas všetkých kontrol, možno aj muchy budú stáť v pozore. Ak tam budete – pýtajte sa kompetentných na Farme (ak budú ochotní Vám odpovedať):

 

1)            Prečo zavádzali v zámere pri schvaľovaní výstavby kde v roku 2007 uviedli, že obce Vlčkovce, Križovany n/D, Opoj majú vybudovaný verejný vodovod (ktorý dodnes neexistuje), takže ich činnosťou spodné vody nebudú v našich obciach ohrozené??

2)            Prečo chemickú a splaškovú vodu urýchlene nelikvidovali v ČOV Zeleneč, ale ju vylievali na polia našich obcí??

3)            Čo realizovali alebo budú realizovať preto, aby zápach z ich farmy z našich obcí zmizol?? Lebo SMRAD vydanie kolaudačného rozhodnutie NEODSTRÁNI!!!

4)            Kam sa z okolitých polí vytratila drobná zver (zajace, bažanty) – ktoré tiež nemajú radi hnojovicu a chémiu, a činnosťou FM sa pôda v našich obciach stáva takmer sterilná??

5)            Prečo FM odmieta dať vypracovať hydrogeologický posudok na nimi obhospodarované územia, aby sa potvrdili resp. vyvrátili dané skutočnosti, že ich činnosťou sa zhoršila pitná voda v domácnostiach??

6)             Prečo odmietajú monitoring územia, ktoré obhospodarujú na kvalitu spodných vôd, aby sa dalo vylúčiť, že nie je FM tá, ktorá zhoršila stav pitnej vody vo Vlčkovciach??

7)            Prečo čakali viac ako 2 roky s výstavbou cesty mimo Vlčkoviec a žiadosť dali až teraz – v júni 2012, keď sa tak veľmi zasadzujú za urýchlené vyriešenia všetkých problémov??

8)            Prečo zasahujú a ničia plochy vetrolamov, ktoré nie sú v ich vlastníctve aj keď na ne berú dotácie??

9)            Prečo vybudovali dažďovú kanalizáciu v rámci areálu Farmy Majcichov bez príslušných povolení a vodu z celého areálu (nielen dažďovú!) vypúšťajú na susedné pozemky obce Vlčkovce??

10)        Prečo prerobili administratívnu budovu vo Vlčkovciach na ubytovňu bez príslušných stavebných povolení? (V týchto dňoch nájomníkov samozrejme vysťahovali kvôli Dňu otvorených dverí, aby sa z nej stala opäť administratívna budova)

11)        Prečo vybudovali vnútroareálové komunikácie bez príslušnej dokumentácie a príslušných stavebných povolení?

12)         Prečo bola tak „kvalitná technológia“ močovkového hospodárstva upravená a zmenená, čím je hnojovica vracaná a premiešavaná a odparuje sa nad terén a tým sa dostáva SMRAD do ovzdušia??

13)         Prečo slamové matrace sú dostielané a pod kravy dávajú odseparovaný hnoj? - Lebo to je lacnejšie samozrejme – ale všimnite si v čase Vašej návštevy bude všetko vyzametané a vydezinfikované.

Tých otázok môže byť samozrejme podstatne viac, tak sa ich  pýtajte!!!

 

Ale hlavne možno položiť otázku:

KEDY BUDE VO VLČKOVCIACH PRE KAŽDÉHO OBČANA KONEČNE DÝCHATEĽNÉ OVZDUŠIE A NEBUDÚ ZNEČISŤOVANÉ SPODNÉ VODY???

 

A ja sa pýtam tiež, aj keď to už nie je otázka na Farmu Majcichov:

KEDY ZAČNÚ KONEČNE VŠETKY KOMEPTENTNÉ ÚRADY A NAJMÄ ICH PRACOVNÍCI SPOLUPRACOVAŤ S OBCOU VLČKOVCE? A KEDY PRESTANÚ IGNOROVAŤ HLASY OBČANOV, VŠETKY VÝZVY A PODNETY Z NAŠEJ STRANY ABY SME SA DOŽIADALI SPRAVODLIVOSTI A NEZNEČISŤOVANIA PROSTREDIA, V KTOROM ROKY ŽIJEME A VYRASTAJÚ TU NAŠE DETI A ĎALŠIE GENERÁCIE???

 

Teraz je na mieste položiť dva listy vedľa seba a posúdiť hodnovernosť informácií, ktoré Vám napísal vážený pán farmár, roľník a poľnohospodár Erling Eskelund Lerche-Simorsen. Jeden z tých, ktorý si takéto činnosti v Dánsku nemôže dovoliť a realizovať a preto ich prišiel realizovať k nám na Slovensko. Lebo naše predpisy sú podstatne benevolentnejšie. pripomínam Vám ešte odkaz riaditeľa Farmy Majcichov Ing. Karhordó, ktorý na zasadnutí obecného zastupiteľstva 11. 8. 2009 prítomným povedal, že „ak sa Vám tu nepáči, tak sa odsťahujte“...

 

Vážení občania, pomôžte riešiť problémy Farme vo Váš prospech.

 

                                                                                           starosta obce Vlčkovce a poslanci OZ Vlčkovce